CARBY AND THROTTLE BODY CLEANER

توضیحات

از بین برنده رسوبات کربن،چربی،گل و سایر آلودگی ها از داخل یا کابراتور و دریچه،شفت و صفحه . در بطریهای 400 گرمی موجود است.