SOLCUT EP

توضیحات

این روغن محلول با کاربرد عمومی در بسیاری از موارد از جمله دستگاههای تراش استفاده می شود.
بسته بندی
20 لیتر و 205 لیتر