SUPER BLUE TRUCK WASH

توضیحات

سوپربلو عاری از مواد سوزآور و PHP خنثی است .برای رنگ کردن مناسب است و به پلاستیک یا آلومینیوم صدمه وارد نمی کند. این محصول قابل تجزیه بوده و در انواع خودرو،کامیون ،قایق و تجهیزات غیر جاده ای استفاده می شود.
بسته بندی
• 20lt
• 205lt