SYN-GEAR INDUSTRIAL GEAR OIL

توضیحات

توضیحات
این محصول تمام سنتتیک با پایه پلی آلفااولفین است که با ادیتیوهای مرغوب فرموله شده و در ساخت آن زینک به کار نرفته است . استفاده از آن در مواردی که روغن در فاصله زمانی طولانی باید تعویض شود و همچنین سایش ،دما و اصطکاک باید کم باشد پیشنهاد می شود.شفافیت این روغن حکایت از خلوص آن دارد.
بسته بندی
در بسته بندی 20 لیتر و 205 لیتری موجود است.

مشخصات فنی

• ISO 100, 150, 220, 320, 460
• API GL4
• General EP.
• AGMA 250.04, 9005-d94
• DIN 51 517
• Part 3. David Brown
• S1.53.101(E) Table E.
• USS 224